Deadline eerste nieuwsbrief (voorjaar)

De WCN houdt de ALV voor aanvang van het vaarseizoen; eind februari of begin maart. De stukken van de Vergadering en dus het materiaal voor de eerste nieuwsbrief, moeten minimaal 14 dagen vóór de Vergadering bij de leden zijn. De deadline voor het aanleveren van kopij voor de eerste nieuwsbrief is dan ook vastgesteld op 15 februari.

Deadline Magazine (najaar)

Het Magazine luistert iets minder nauwkeurig. Het Magazine wordt éénmaal per jaar uitgegeven. Gestreefd wordt naar een uitgave in november. De reisverhalen kunnen dus vers uit het geheugen vastgelegd worden. De deadline voor het aanleveren van kopij voor het najaarsnummer van het WCN Magazine is dan ook vastgesteld op 1 oktober.

Plaatsing

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te redigeren, in te korten of te weigeren, maar doet dit in overleg met de inzender. Het heeft de voorkeur de ingezonden stukken in MS Word-formaat aan te leveren en niet langer te laten zijn dan pakweg 2000 woorden. Ingezonden stukken winnen aan zeggingskracht als er foto’s bijgeleverd worden. Deze dienen als apart bestand – bij voorkeur in jpeg-formaat – meegestuurd te worden. Voor advertenties (te koop aangeboden, te koop gevraagd) gelden dezelfde criteria. Uw evenement-belevenissen, verslagen, foto’s en advertentie-teksten, en  reacties op de uitgaven zelf kunt u sturen naar de redactie van het WCN-Magazine, WCN-Redactie