Westerlyclub Nederland Magazine

 

magazine1

Het contact naar de leden wordt onderhouden met het WCN Magazine.
Dit verenigingsperiodiek verzamelt en verspreidt alle informatie om de leden op de hoogte te houden van wat er speelt, gespeeld heeft en gaat spelen.
Het Magazine wordt twee keer per jaar uitgebracht: in het voorjaar en in het najaar. De uitgaves bevatten meestal rond de 44 pagina’s.magazine2

Een vast item in ieder Magazine is het interview in het kader van “Over schippers en scheepsnamen”: waarom heet een schip zoals het heet?
Weerkerend zijn ook de veelal technische verslagen betreffende typische Westerly-(eigen-)aardigheden, soms afgewisseld met een stukje Westerly-historie.
Natuurlijk voeren de voorzitter en de redacteur kort het woord.

Middels de KNRM Artikelenservice probeert het WCN Magazine bij te dragen tot een veiliger en bewuster watersportwereld.

De voorjaarsuitgave vermeldt natuurlijk de uitnodiging en alle relevante stukken met betrekking tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Het evenementenprogramma geeft aan welke activiteiten er voor het komend vaarseizoen zullen worden georganiseerd.

In de najaarsuitgave worden de verslagen van de verschillende evenementen weergegeven. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk leden zelf zover te krijgen voor deze verslaggeving zorg te dragen

Zijn ze voorhanden, dan treft u korte stukjes informatie aan die handelen over van alles en nog wat, maar wel te maken hebben met varen, met Westerly’s, met de Westerly Club Nederland. Verslagen van zeilreizen door individuele leden zijn ook welkom.

Aan alle gepubliceerde stukken worden zo mogelijk wat foto’s van het betreffende onderwerp toegevoegd. Op de website bij Archief onder de “Magazine”-knop zijn voorgaande uitgaven van het Magazine te bekijken.

Het Magazine wordt professioneel gedrukt, hetgeen een strakke uitgave verzekert.

Op de omslag -van wat steviger papier- komt altijd een sfeerfoto van een Westerly voor. Aan de binnenzijde ziet u foto’s van de recente activiteiten. Op de achterzijde treft u een foto van het schip, onderwerp in “Over schippers en scheepsnamen”.

magazine3